niedziela, 23 kwietnia 2017

Polska vs. Wielka Brytania - test-mecze 2017

W sobotę 3 czerwca 2017, na torze w Zielonej Górze zostaną rozegrane test-mecze pomiędzy reprezentacjami Polski i Wielkiej Brytanii. Odbędą się dwa pojedynki - juniorów i seniorów. O szczegółach będą się pojawiać informacje na bieżąco.

W związku z tym pojawia się potrzeba, aby ekipa z Polski udała się na Wyspy na zawody rewanżowe. Stąd pytanie logistyczne: kto mógłby się podjąć w takim spotkaniu wystąpić? Pytanie jest kierowane przede wszystkim do zawodników na stałe przebywających w Zjednoczonym Królestwie, jak również tych, którzy wybierają się reprezentować kluby brytyjskie w tamtejszych rozgrywkach lub/i tych, którzy się wybierają tam w celach treningowych lub/i wypoczynkowych. Termin nie został ustalony, ale wchodzą w grę miesiące wakacyjne.
Chętni są proszeni o pilny kontakt z BA (biuro.pfks@gmail.com).Rozegranie tak prestiżowych zawodów powoduje konieczność przełożenia MPPKK zaplanowanych na dzień test-meczy. MPPKK zostały przeniesione na niedzielę 9 lipca 2017, miejsce nie ulega zmianie - Zielona Góra.


sobota, 22 kwietnia 2017

DMPK - zgłoszenia

Pierwsze medale Mistrzostw Polski w tym sezonie zostaną rozdane w Żołędowie. DMPK zostały zaplanowane na sobotę 13 maja 2017. Zgłoszeń do imprezy należy dokonać do soboty 6 maja 2017, do godz. 23:59 bezpośrednio do organizatora na adres: mustangzoledowo@gmail.com.

Zapowiedź drugiej rundy DMP

1200 TORUŃ - OSTRÓW
13:00 CZĘSTOCHOWA - ŻOŁĘDOWO
14:00 ŚWIĘTOCHŁOWICE - LESZNO

niedziela, 16 kwietnia 2017

Wyznaczenie arbitrów na kolejny weekend

Sobota 22.04.2017
Runda 1 IMOJ i DMJO - sędziów wyznaczają gospodarze


Niedziela 23.04.2017
2 runda DMP 2017:
TORUŃ - OSTRÓW => Paweł Kozłowski, rez. Łukasz Bazelak
CZĘSTOCHOWA - ŻOŁĘDOWO => sędziego wyznacza gospodarz - umowa międzyklubowa
ŚWIĘTOCHŁOWICE - LESZNO => Paweł Szychalski, rez. Christopher Naprawca


środa, 5 kwietnia 2017

Zapowiedź 1 rundy DMP 2017

Sobota 8.04.2017 - godz 17:00
ŻOŁĘDOWO - ŚWIĘTOCHŁOWICE, sędziego wyznacza gospodarz - porozumienie międzyklubowe

Niedziela 9.04.2017 - oba mecze godz 12:00
LESZNO - TORUŃ, sędziuje Krystian Górniaczyk, rez. Paweł Kozłowski
OSTRÓW - CZĘSTOCHOWA, sędziuje Paweł Kokot, rez. Łukasz Kokott


niedziela, 2 kwietnia 2017

Sezon tuż tuż, a formalności ... daleko w polu

RSS jasno mówi jakie warunki formalne muszą zostać spełnione, aby klub i jego zawodnicy byli dopuszczeni do rozgrywek.

Sprawy finansowe (wpisowe oraz WSZYSTKIE zaległości zarówno wobec PFKS jak i innych podmiotów) powinny zostać uregulowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek; w tym roku była to niedziela 26.03.2017. Ten warunek, na chwilę obecną, spełniają tylko dwa kluby: z Torunia i Leszna.

Kolejną sprawą są zatwierdzenia zawodników. Niektórzy nawet nie raczyli wpisać nic na listę danych osobowych zawodników. Ponownie brakuje wielu danych, których wpisanie jest obowiązkowe, a dane te mają wpływ na ważność licencji zawodniczych.
Brakuje kilkunastu zatwierdzeń zawodników (proszę zajrzeć na swoje arkusze) - brakuje ich tam gdzie są wątpliwości lub braki formalne. Należy je jak najszybciej wyjaśnić w BA.

Przy okazji przypomina się, że BA NIE JEST instytucją całodobową. W przypadku niedopełnienia formalności wyniki zawodów będą weryfikowane (z walkowerami włącznie) - wszelkie konsekwencje w RSS.


Do tej pory nie wpłynęły żadne informacje od koordynatorów okręgów dotyczące zawodów okręgowych (z wyjątkiem okręgu zachodniego - kilka danych do BA dotarło) oraz sympozjów osób funkcyjnych (tu konieczne jest współdziałanie koordynatora z przedstawicielem CKS ze swojego okręgu).


"Do wzięcia" jest organizacja dwóch imprez rangi Mistrzostw Polski: DMPMk - wstępnie zaplanowane na sobotę 20.05 oraz MPPKJ - niedziela 25.06.
Zasada pierwsza (stała) - "kto pierwszy ten ... ma większe szanse" (dobrze b było, aby ewentualny gospodarz nie organizował innych zawodów tej samej kategorii ani tego samego rodzaju).
Zasada druga - nie ma obowiązku trzymania się wyznaczonego terminu - zawody można "sparować" z innymi organizowanymi przez ewentualnego chętnego, byle zachować "minimum dwie kategorie różnicy" i niesparowane z zawodami indywidualnymi, w których możliwe są eliminacje w jednym dniu rozgrywkowym.


poniedziałek, 13 marca 2017

Materiały na egzamin na tytuł instruktora sportu speedrowerowego

Jak już wcześniej informowano, wkrótce będzie można zdobyć tytuł instruktora sportu speedrowerowego.


Na egzaminie obowiązują:

 • BIEGŁA znajomość regulaminów obowiązujących w sporcie speedrowerowym - dostępne w zakładce "statut i regulaminy"
 • Materiały przygotowywane przed i w trakcie kursu w roku 2010 - te są dostępne TUTAJ; link do tych materiałów został umieszczony na BLOGu na stałe - patrz prawy margines, działka "pliki do ściągnięcia"


Kolejne informacje, terminowe, techniczne, itp., wkrótce.


wtorek, 21 lutego 2017

Filmik promujący speedrower

Kol. Artur Pisarek zmontował filmik pokazujący atrakcyjność naszej dyscypliny. Został przygotowany, aby przy rozmowach ze sponsorami, urzędnikami, itp., od których ktoś by chciał "wyciągnąć kasę", a niespecjalnie ma pojęcie czym jest speedrower, można było w krótkiej formie to pojęcie stworzyć, ew. uzupełnić.

Filmik został umieszczony w dwóch miejscach: na YouTube oraz na federacyjnym Google Dysku. Poniżej linki do obu źródeł.


Uprasza się wszystkich, którym zależy na rozwoju speedrowera o masowe udostępnianie go gdzie się tylko da - wszelkiej maści portale społecznościowe, kontakty prywatne, służbowe, itp.


Link do filmiku umieszczonego na You Tube

Link do filmiku umieszczonego na Google Dysku


PFKS oraz Autor filmiku dziękują Śląskiej Telewizji Miejskiej oraz Piotrowi Kupczykowi za udostępnienie materiału video wykorzystanego przy tworzeniu filmiku.


sobota, 18 lutego 2017

Instruktor sportu speedrowerowego

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zmieniła brzmienie artykułu 41 Ustawy o sporcie z roku 2010.

Po tych zmianach, ww. artykuł brzmi następująco:
1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.
2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust. 1 przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.
3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, w rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40)”.


W związku z tym, że każdy klub powinien mieć w swoich szeregach instruktora/trenera sportu speedrowerowego, a wspomniana ustawa „deregulacyjna” daje Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych, jako instytucji zarządzającej konkretną dyscypliną, prawo nadania tytułu instruktora czy też trenera, zostają podjęte działania w tym temacie.

Przeprowadzony zostanie egzamin (konieczny dla weryfikacji pkt. 3 pp. 3 ww. art.), którego celem będzie zdobycie tytułu instruktora speedrowera; instruktorzy, którzy ukończyli kurs w roku 2010 otrzymają tytuł trenera. Materiały szkoleniowe zostaną dostarczone drogą elektroniczną do wszystkich chętnych, którzy zgłoszą chęć zdobycia uprawnień, które będą poświadczone specjalnie przygotowaną legitymacją.

Koszt uzyskania uprawnień instruktora to 100 PLN.

Do końca miesiąca należy zgłosić taką chęć do BA: biuro.pfks@gmail.com – imiennie (może być zbiorowo z klubu), podając adres e-mail, w celu przesłania materiałów i kolejnych instrukcji, terminów, itp.

Aby otrzymać uprawnienia, poza zdaniem egzaminu, należy dostarczyć (sposób i termin dostarczenia zostanie podany później) następujące dokumenty:
- zdjęcie legitymacyjne + informacja o dacie i miejscu urodzenia
- kopię dokumentu poświadczającego wykształcenie średnie (świadectwo szkolne)
- oświadczenie o niekaralności zgodnego z treścią pp. 4 punktu 3 ww. artykułu

Całość projektu koordynuje Kol. Arek Słysz i ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do niego.piątek, 3 lutego 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE, Z FINANSOWYM BILANSEM ZYSKÓW I STRAT, Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI KLUBÓW SPEEDROWEROWYCH ZA 2016 ROK


I.                  Stan organizacyjny PFKS.

Członkowie PFKS
Stan w dniu Walnego Zebrania
Przybyło w roku sprawozdawczym
Ubyło w roku sprawozdawczym
Zwyczajni
13
0
0
Honorowi
2
0
0
Wspierający
1
0
0
Razem
16
0
0II.              PFKS posiada następujące struktury organizacyjne.
Zarząd PFKS posiada struktury organizacyjne powołane (poprzez wprowadzenie zmian) przez Zarząd w 2015 r. zgodnie z § 44 ust. 3 pkt. 3 Statutu PFKS.III.           Działalność organizacyjna.
W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Zarządu PFKS.
Zarząd pracował w składzie
 •  Krzysztof Niedzielski – Prezes Zarządu
 • Tomasz Włodarczyk – Wiceprezes ds. marketingu i promocji
 • Maciej Laskowski – Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych
 • Marcin Kołata – Członek Zarządu
 • Kazimierz Kuchta – Członek Zarządu

W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu PFKS oraz inne zebrania powołanych komórek organizacyjnych wg bieżących potrzeb.

1.      W zakresie prowadzenia działalności administracyjnej PFKS odnotowano:
a)      Nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, wraz z jej przygotowaniem.
b)      Wydawanie komunikatów (wszystkie publikowane na BLOGu), zawierających informacje zarówno spraw administracyjnych, jak i tych związanych stricte z rozgrywkami sportowymi.
c)      Przyjęcie od klubów zgłoszeń do rozgrywek i ich weryfikacja.
d)     Zatwierdzanie zawodników do poszczególnych zespołów.
e)      Formalny nadzór nad pracą Koordynatorów Okręgów i Statystyka.
f)       Przyjmowanie dokumentacji z zawodów i ich weryfikacja. Dotyczy to zawodów na szczeblu centralnym, zawody okręgowe odbywały się pod nadzorem koordynatorów.
g)      Przyjmowanie protestów, skarg, zażaleń itp. od klubów, sędziów, zawodników i działaczy i ich rozpatrywanie, ew. kierowanie ich do Federacyjnego Trybunału Speedrowerowego.
h)      Zbieranie propozycji i przygotowywanie własnych pomysłów dotyczących koniecznych zmian w RSS.
i)        Na wniosek zainteresowanych, wydawano wykładnię prawną odnośnie wewnętrznych przepisów.

2.      Rozgrywki okręgowe.
W sezonie speedrowerowym 2016 podobnie jak i w poprzednim sezonach rozgrywki w zakresie okręgowym były nadzorowane przez powołanych Koordynatorów Okręgów: Północnego (Marcin Niedzielski), Zachodniego (Euzebiusz Szudra) i Południowego Kazimierz Kuchta). Koordynacja dotyczyła opracowania terminarzy okręgowych i późniejszego nadzorowania realizacji kalendarza okręgowego.
We wszystkich okręgach rozgrywki były bardziej rozbudowane (poza obowiązkowymi DM I ligi [DMO], IMO i D i IMJO – odbywały się Mistrzostwa Okręgu w różnych rodzajach rozgrywek (parowe, indywidualne, drużynowe) i różnych kategoriach wiekowych.

3.      Organizacja imprez.
W sezonie 2016 Polska organizowała MEDK – Ostrów Wlkp. 30.04-02.05.2016.IV.           Działalność sportowa.
1.      Powołany Wydział Szkolenia wyodrębnia dwie reprezentacje Polski:
- kadrę narodową seniorów z trenerem oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą,
- kadrę juniorów (zawodników do 18 roku życia) z trenerem oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą.

2.      W sezonie 2016 z uwagi na brak środków nie przeprowadzano konsultacji dla kadr narodowych.

3.      W okresie 29-31.07.2016 r. reprezentacje Polski seniorów i juniorów brały udział w Mistrzostwach Europy w Anglii.
Reprezentanci i zawodnicy uczestniczyli w ME na koszt klubów.
·         reprezentacjom zapewniono ubiór do jazdy oraz ubiór reprezentacyjny.
                  Trenerzy kadry seniorów i juniorów otrzymali jednorazowe dofinansowanie wyjazdu od
                  PFKS w kwocie 1200,00zł brutto na osobę.

4.      W zakresie działalności wykonywania zadań przez osoby funkcyjne – Centralnego Kolegium Sędziów wyodrębniło w swojej działalności:
- wyznaczanie sędziów do obsługi zawodów ogólnopolskich finałowych, zawodów o DMP (Ekstraliga), finały MP oraz na każde żądanie w innych zawodach ogólnopolskich zgodnie z RSS,
CKS swoje komunikaty wydawało samodzielnie – zamieszczane na BLOGu (za technicznym pośrednictwem BA)..

5.      Działalność w zakresie marketingu sportu speedrowerowego
W roku 2016 nie prowadzono działań marketingowych ze względu na brak struktury zewnątrz – informacyjnej PFKS. Działania marketingowe zostaną wprowadzone wraz z wdrożeniem projektu platformy informacyjnej.V.               Inne działania.
1.      Działalność pod względem informacyjno – propagandowym.
      Sprawnie działa strona internetowa PFKS będąca najważniejszą platformą do komunikacji z
      klubami zrzeszonymi w PFKS.
2.      Działania w zakresie logistycznym, PFKS obejmowały:
·         Przygotowanie i obsługa zebrań organizowanych przez Zarząd PFKS.
·         Współudział w zapewnieniu ubiorów dla kadr narodowych.
·         Wydanie i ewidencjonowanie przydzielonego sprzętu i odzieży dla funkcyjnych i zawodników kadr narodowych PFKS.
·         Bieżąca analiza właściwości, w zakresie eksploatacyjnym i zużycia, przydzielonego sprzętu i odzieży.
·         Współudział w planowaniu potrzeb w zakresie logistycznym PFKS na rok 2017.
·         Zakup pucharów, medali za DMP Ekstraligi i I ligi gr. Płn. / Zach. / Płd.

3.     Działalność dyscyplinarno – wychowawcza.Federacyjny Trybunał Speedrowerowy jest komórką, którą Zarząd powołał, jako niezależną do rozstrzygania ewentualnych problemów dyscyplinarnych będąc ciałem podległym bezpośrednio Prezesowi Zarządu PFKS, ale tylko w zakresie organizacyjnym.
Federacyjny Trybunał Speedrowerowy działał w roku 2016 w składzie 5 osobowym:
·         Arkadiusz Słysz – przewodniczący,
·         Robert Bedra
·         Paweł Kozłowski
·         Artur Kurdyk
·         Artur Pisarek
Zarząd PFKS w ciągu sezonu 2016 złożył jeden wniosek do FTS – dotyczący rozpatrzenia wydarzeń podczas meczu Ekstraligi pomiędzy Lwami Częstochowa a Śląskiem Świętochłowice.

Prezes Zarządu
/-/ Krzysztof NiedzielskiVI.           Sprawozdanie finansowe.

Rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
na podstawie księgowań przygotowanych

STRATY

umowy o dzieło k.s                                        2400,00
delegacja - ekwiwalent k.s.                            1780,00
diety, noclegi, przejazdy itp k.s                     1544,30
pozostałe koszty -k.s                                      55,00
puchary, medale, nagrody -k.s                       1189,08
materiały biurowe -k.a                                   254,00
usługi bankowe -k.a                                       303,00
umowa zlecenie -k.a                                       3600,00
pozostałe koszty -k.a                                      119,00
pozostałe koszty operacyjne                          130,00
Straty narastająco:                                      11374,38


ZYSKI

wpisowe (składka , opłata startowa) *          10220,00
licencje                                                           735,00
zmiana barw klubu, transfer zawodników    300,00
kary regulaminowe *                                     250,00
Zyski narastająco:                                       11505,00


BILANS ROCZNY:                                               ZYSK 130,62


Księgowa PFKS
/-/ Katarzyna Ludwicka


*  część kar regulaminowych zostało zaksięgowanych w „dziale” wpisowe


czwartek, 26 stycznia 2017

Zgłoszenia c.d.

Arkusze zgłoszeniowe zostały przygotowane, udostępnione klubom i podlinkowane (tylko "karty klubu") w zakładce "Sezon 2017" - można je już wypełniać.
Terminy - patrz poprzedni post.


wtorek, 24 stycznia 2017

Zgłoszenia do sezonu 2017

Z powodów niezależnych od BA ("sorry, taką mamy ... służbę zdrowia"), arkusze zgłoszeniowe na sezon 2017 zostaną przygotowane i udostępnione klubom pod koniec tego tygodnia.
W związku z tym, termin zgłoszeń klubów do poszczególnych rozgrywek (zakładki z danymi klubu, danymi kontaktowymi i deklaracja udziału w konkretnych rozgrywkach) zostaje przesunięty do środy 8.02.2017 - tak, by na Walnym Zebraniu było wiadomo "na czym stoimy".
Jednocześnie przypomina się, że zgłoszeń zawodników (kolejna zakładka) można dokonywać w dalszych, zgodnych z RSS, terminach.

sobota, 21 stycznia 2017

Walne Zebranie Delegatów PFKS 2017

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych zwołuje na dzień 12.02.2017 Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych.
         Odbędzie się ono w Toruniu, na terenie Moto-Parku (tam gdzie znajduje się tor speedrowerowy), o godzinie:
                 - 12:00 – pierwszy termin
                 - 12:30 – drugi termin

Porządek obrad (uwagi można zgłaszać przed zebraniem lub w pkt. 5):
1.     Otwarcie obrad.
2.     Wybór Komisji Mandatowej.
3.     Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
4.     Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
5.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
7.     Sprawozdania Zarządu PFKS za rok 2016.
8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
9.     Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.   Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2017.
11.   Wolne wnioski.
12.   Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13.   Zamknięcie obrad.poniedziałek, 2 stycznia 2017

Wstępny kalendarz wydarzeń speedrowerowych w roku 2017

Wstępny kalendarz na sezon 2017 dostępny jest TUTAJ; został również umieszczony w zakładce "SEZON 2017" (mała zmiana techniczna: nie będzie dwóch zakładek na jeden sezon - w jednej, poza kalendarzem, będą linki do danych klubowych i sędziowskich).


Kilka uwag, wyjaśnień i dopowiedzi pomocnych w zrozumieniu pewnych kwestii:

1. Nie ma w kalendarzu imprez okręgowych, które leżą w gestii koordynatorów; Szanowni Koledzy Koordynatorzy, możecie zacząć działać - czas start.

2. Poszczególne imprezy zostały porozdzielane wg zgłoszonych przez kluby chęci oraz możliwości przyznania poszczególnych imprez.

2a. Nie zgłosił się chętny na organizację DMPMk - czekamy na klub, który chciałby to przeprowadzić; zaplanowany termin 20.05 nie jest obligatoryjny - istnieje możliwość "sparowania" zawodów z innymi na poziomie Mistrzostw Polski (na zasadzie obowiązującej kilka lat temu).

3. Kilka spraw związanych z DMP - bez wiedzy ile zespołów wystartuje w rozgrywkach, należało przygotować kalendarz w kilku wariantach:

a. Jeżeli będzie potrzebnych 10 terminów (liga sześciozespołowa), to obowiązują wyłącznie terminy oznaczone jako "Liga"

b. Jeżeli będzie potrzebnych 14 terminów, to do powyższych dziesięciu dojdą te cztery oznaczone jako "Liga * "

c. Padła propozycja (która została przyjęta), by na koniec sezonu został rozegrany mecz pomiędzy Nowokreowanym DMP (na jego torze) a Reprezentacją Ligi, podczas którego będzie miała miejsce ceremonia wręczenia pucharów i medali za rozgrywki drużynowe (ostatnimi laty trofea te były wręczane 11.11 w Ostrowie). Termin tego meczu został wpisany w kalendarz.

d. Gdyby było potrzebnych 15 terminów - dochodzi termin oznaczony jako "Liga ** ". W tym wypadku przesunie się o tydzień mecz, o którym mowa powyżej - oznaczenie z *.

e. W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż 6 liczby zespołów do rozgrywek o DMP, istnieje kilka możliwości rozegrania - stąd tyle wariantów; ew. warianty będą rozpatrywane przez przedstawicieli klubów podczas Walnego Zebrania - dlatego jego termin został ustalony tak, by już było wiadomo "na czym stoimy" w kwestii DMP.

sobota, 5 listopada 2016

Przygotowania do sezonu 2017 czas zacząć

Co roku, o tej porze, BA zwraca się z prośbą o kilka spraw dotyczących kolejnego sezonu. Nie inaczej jest i teraz. Do końca listopada na adres BA: biuro.pfks@gmail.com jest możliwość zgłaszania następujących tematów:

1. Kluby są proszone o zgłaszane chęci organizacji imprez rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski.

2. Nowość w tym roku: prosimy o wstępne, jeszcze niewiążące (te regulaminowo wiążące będą do końca stycznia) deklaracje startu w rozgrywkach ligowych (DMP) oraz rozgrywkach Pucharu Polski.

3. Wszyscy mają możliwość zgłosić propozycje zmian regulaminowych; prośba o zaznaczenie czy zgłaszający pisze w imieniu wyłącznie własnym, klubu czy jakieś grupy osób.


poniedziałek, 31 października 2016

Zakończenie sezonu ligowego - 11.11.2016 Ostrów

Podobnie jak w ostatnich latach, podsumowanie rozgrywek ligowych (DMP i DM I ligi), wraz z wręczeniem pucharów i medali będzie miało miejsce w Ostrowie, w łączności z Turniejem Niepodległości - 11.11.2016, godz. 12:00.


środa, 12 października 2016

Zapowiedź najbliższego weekendu + obsada sędziowska do końca sezonu

Sobota 15.10.20116
14:00 - DMPMc - Żołędowo
Startują drużyny z Ostrowa, Torunia i Żołędowa; sędziuje Łukasz lub Michał (rez.) Bazelak

Niedziela 16.10.2016
10 runda DMP 2016 - wszystkie mecze o godz. 16:00
LESZNO - TORUŃ, sędzia: Paweł Kozłowski, rez. Paweł Kokot
OSTRÓW - CZĘSTOCHOWA, sędzia: Łukasz Kokott, rez. Marcin Niedzielski
ŻOŁĘDOWO - ŚWIĘTOCHŁOWICE, na podstawie umowy międzyklubowej, sędziego wyznacza gospodarzPiątek 11.11.2016
Turniej Niepodległości - Ostrów Wlkp.
Sędzia: Marcin Kołata, rez. Bartosz Grabowski


poniedziałek, 3 października 2016

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 8.10.2016
18:00 finał DMPJ - Zielona Góra
E-protokół został przygotowany, udostępniony organizatorowi i podlinkowany do zakładki kalendarz. Organizator otrzymał zgodę BA na przeprowadzenie losowania kolejności drużyn i wpisania wyników losowania do e-protokołu (w momencie pisania niniejszego posta powyższe nie zostało dokonane).

Niedziela 9.10.2016
IMPMc - Częstochowa
10:00 - półfinał 1
11:15 - półfinał 2 (oba I/16z/20b)
13:00 - FINAŁ
E-protokoły zostały przygotowane, udostępnione organizatorowi i podlinkowane w zakładce kalendarz. Organizator otrzymał zgodę BA na wcześniejsze przeprowadzenie losowania półfinałów. Organizator zadeklarował przeprowadzenie go dziś lub jutro; jego wyniki zostaną wpisane w e-protokoły, ponadto ma zostać przygotowany materiał filmowy, który ma być udostępniony na FB profilu Lwów.


czwartek, 29 września 2016

Ostatnia runda DMP 2016 - wszystkie trzy mecze o jednej porze !!!

Sezon ligowy ma się ku końcowi - pozostała ostatnia kolejka spotkań (niedziela 16.10.2016). Sytuacja w tabeli zrobiła się na tyle skomplikowana, że każde z trzech pozostałych spotkań ma znaczenie przy podziale medali. W związku z tym, BA korzysta z możliwości regulaminowej i nakazuje rozegranie wszystkich zawodów o jednej porze. Pozostawia się jednak gospodarzom ostatnich zawodów ligowych możliwość porozumienia co do określenia godziny zawodów; w przypadku braku zgody w tej kwestii, godzina zawodów zostanie narzucona.


Obsada sędziowska na kolejne dwa tygodnie

Sobota 1.10.2016
IMPMk - Ostrów: sędziego wyznacza gospodarz

Niedziela 2.10.2016
Czwarta runda PUCHARU POLSKI - Toruń
Runda DPP - Michał Bazelak
Runda IPP - Łukasz Bazelak
Rezerwowym arbitrem dla obu turniejów jest Tomasz Badura

Sobota 8.10.2016
Finał DMPJ - Zielona Góra
Obaj wyznaczeni sędziowie odmówili, nowy arbiter zostanie wskazany w terminie późniejszym

Niedziela 9.10.2016
IMPMc - Częstochowa
Sędzia - Tomasz Grzybek, rezerwowy- Paweł Szychalski

Sobota 15.10.2016
DMPMc - Żołędowo
Sędzia - Łukasz Bazelak, rezerwowy - Michał Bazelak


środa, 28 września 2016

IMPMc i DMPMc - zgłoszenia

Do końca sezonu pozostały dwie imprezy, do których będą obowiązywały zgłoszenia; obsady pozostałych są już znane/ustalone. Tymi imprezami są dwa finały kategorii młodzieżowiec: indywidualne, zaplanowane na niedzielę 9.10.2016 w Częstochowie oraz drużynowe, które zostaną rozegrane w Żołędowie, w sobotę 15.10.2016. Do obu należy dokonać zgłoszeń bezpośrednio do organizatorów:
IMPMc - do niedzieli 2.10.2016, do godz. 23:59, na adres: czestochowalwy@gmail.com
DMPMc - do soboty 8.10.2016, do godz. 23:59, na adres: mustangzoledowo@gmail.com


poniedziałek, 26 września 2016

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 1.10.2016
IMPMk - Ostrów
14:00 - naprzemiennie 2 półfinały I/13z/13b
ok. 16:30 - FINAŁ


Niedziela 2.10.2016
Czwarta runda Pucharu Polski - Toruń
12:00 - runda DPP
15:00 - runda IPP


środa, 21 września 2016

Obsada sędziowska na najbliższy weekend

Sobota 24.09.2016
Świętochłowice - IMP
Półfinał 1 - Dominik Rzepka
Półfinał 2 - Tomasz Grzybek
Finał - Paweł Szychalski

Niedziela 25.09.2016
Toruń - Finał IMPJ
Sędzia pierwszy - Paweł Cegielski
Sędzia rezerwowy - Marcin Paradziński


poniedziałek, 19 września 2016

FINAŁY IMP, IMPJ i DMPJ - zapowiedź

W najbliższy weekend zostaną rozdane medale IMP i IMPJ. Do obu zostały przeprowadzone eliminacje na szczeblu okręgów.


IMP - półfinały i finał zostaną rozegrane w najbliższą sobotę 24.09.2016, w Świętochłowicach.
Pierwszy półfinał - godz. 14:00, drugi - 15:30, a finał - 18:00.

Awans z okręgów uzyskali (pominięto zawodników, którzy zrezygnowali ze startu w półfinałach, a zastąpiono ich kolejnymi z eliminacji):
Północny: Remigiusz Burchardt, Paweł Cegielski, Patryk Katarzyński, Jakub Kościecha, Adam Bożejewicz, Marcin Niedzielski, Bartosz Fryckowski, Borys Wojciechowski.
Zachodni: Piotr Kupczyk, Mateusz Ludwiczak, Damian Pelaczyk, Hubert Kielaszewski, Adrian Mokras, Mikołaj Michalski, Łukasz Gnitecki, Bartosz Wojtal, Gracjan Sadło.
Południowy: Kamil Bielaczek, Marcin Jakubiak, Kamil Bielica, Dawid Zając, Jakub Jakubiak, Mateusz Pacek, Kamil Niemiec, Damian Natoński, Tomasz Włodarczyk.
Przyznane dzikie karty: Marcin Szymański, Marcin Paradziński, Dominik Rycharski.

Ponieważ dwóch zawodników z przyznanymi dzikimi kartami (Łukasz Nowacki i Bartosz Grabowski), przyznano "małe dzikie karty" dwóm zawodnikom, którzy zdobywali medale w ME2016 w kategoriach seniorskich: Dawidowi Basowi i Szymonowi Kowalczykowi.

W przypadku kolejnych absencji, stawkę uzupełnią obecni na miejscu zawodnicy, zachowując zasadę, że pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani na kolejnych miejscach w poszczególnych IMO i tylko oni stanowią rezerwę kwalifikowaną; w przypadku kolejnych braków w półfinałach mogą wystartować inni zawodnicy, ale wyłącznie w charakterze rezerwy toru.

Losowania obu półfinałów, wraz z numerami startowymi, dokona BA, a jego rezultaty zostaną umieszczone w e-protokołach, które już są dostępne (patrz zakładka kalendarz); planowany czas realizacji - wtorek, godziny przedpołudniowe.


Finał IMPJ zostanie rozegrany w Toruniu, w najbliższą niedzielę 25.09.2016, o godz. 15:00.

Awans z okręgów uzyskali:
Północny: Patryk Katarzyński, Jakub Kuś, Szymon Porożyński, Jakub Kościecha, Maciej Stefański.
Zachodni: Artur Reszelewski, Radosław Kochanek, Bartosz Wojtal, Mikołaj Michalski, Łukasz Gnitecki.
Południowy: Mateusz Pacek, Kamil Niemiec, Mateusz Radomski, Damazy Świder, Krzysztof Marczak, Jan Knapiński.
Rezerwę kwalifikowaną stanowią: R1. Przemysław Pilarski, R2. Hubert Kielaszewski.

Losowania numerów startowych dokona organizator w dniu zawodów.Do finału DMPJ pozostało jeszcze trochę czasu - Zielona Góra, sobota 8.10.2016 - ale już teraz podaje się jego obsadę: Częstochowa, Leszno, Świętochłowice, Toruń, Zielona Góra i Żołędowo.
E-protokół został przygotowany, udostępniony organizatorowi oraz podlinkowany w kalendarzu.
Losowania kolejności drużyn dokona organizator.


IMPMk - zgłoszenia

W sobotę 1.10.2016, na torze w Ostrowie, zostaną rozegrane IMPMk.

Zgłoszeń do imprezy należy dokonać do niedzieli 25.09.2016, do godz. 23:59, bezpośrednio do organizatora na adres ostrowwiraz@gmail.com


poniedziałek, 12 września 2016

Najbliższy weekend - zapowiedź + obsada sędziowska

Sobota 17.09.2016
16:00 DMPMk - Żołędowo
Startują trzy ekipy z: Leszna, Świętochłowic i Żołędowa.
Sędziuje Łukasz lub Michał (rez.) Bazelak
E-protokół przygotowany, udostępniony i podlinkowany w zakładce kalendarz.


Niedziela 18.09.2016 - 9 runda DMP:
11:30 ŚWIĘTOCHŁOWICE - LESZNO; sędziuje Artur Pisarek, rez. Paweł Szychalski
13:00 CZĘSTOCHOWA - ŻOŁĘDOWO; sędziuje Krzysztof Naprawca, rez. Piotr Kuder
15:00 TORUŃ - OSTRÓW; sędziuje Łukasz Bazelak, rez. Michał Bazelak


wtorek, 6 września 2016

DMPMk - zgłoszenia

Na sobotę 17.09.2016, na torze w Żołędowie, zostały zaplanowane DMPMk.
Zawody sędziować będzie Kol. Bazelak; Łukasz został wyznaczony jako pierwszy, a Michał jako rezerwowy.


Zgłoszeń do imprezy należy dokonać do soboty 10.09.2016, do godz. 23:59, bezpośrednio do organizatora, na adres: mustangzoledowo@gmail.com.


Zapowiedź najbliższego weekendu + obsada sędziowska

Sobota 10.09.2016
12:00 IMPŻ Bydgoszcz.
Sędziego wyznacza gospodarz.


Niedziela 11.09.2016 - 8 runda DMP:
15:00 TORUŃ - CZĘSTOCHOWA. Sędziuje Michał Bazelak, rez. Łukasz Bazelak
16:00 ŻOŁĘDOWO - LESZNO. Na podstawie umowy międzyklubowej, arbitra wyznacza gospodarz
12:00 OSTRÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE. Sędziuje Paweł Kozłowski, rez. aweł Kokot


środa, 31 sierpnia 2016

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 3.09.2016
15:00 IMPK Leszno; tylko finał - zgłosiło się 16 zawodników

Niedziela 4.09.2016
Trzecia runda Pucharu Polski - Kalety
13:00 runda DPP
16:00 runda IPP


Obsada sędziowska została podana wcześniej - patrz posty poniżej.
E-protokoły przygotowane, udostępnione komu trzeba i podlinkowane w zakładce "kalendarz".niedziela, 28 sierpnia 2016

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI ŻAKÓW - zgłoszenia

W sobotę 10.09.2016, na torze w Bydgoszczy, odbędą się IMP w nowej, gromadzącej najmłodszych, kategorii wiekowej - ŻAK (wraz z nią w podkategoriach ŻAK10, ŻAK8 i ŻAK6).
Przypomina się, iż o kategorii decyduje rocznik zawodnika:

 • kategoria ŻAK6 to zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi
 • ŻAK8: 2008-2009
 • ŻAK10: 2006-2007
 • ŻAK: 2004-2005

oczywiście zawodnik ma prawo startować w kategorii wyższej, o ile jest na tyle mocny; w zawodach mogą startować zarówno dziewczęta jak i chłopcy - wspólnie, bez podziału.Przypomina się fragment posta z dnia 9.04.2016, określającego "ulgi regulaminowe" dla najmłodszych:
Pierwszym, wcześniej zapowiadanym, tematem zmian, a właściwie uzupełnienia, jest dodanie nowej kategorii wiekowej - ŻAK (do lat 12, z podkategoriami ŻAK10, ŻAK8 i ŻAK6 - odpowiednio: do lat 10, 8 i 6).
Wiadomą sprawą jest, że dla tak młodych osób, speedrower to przede wszystkim zabawa (dopiero przez nią młody człowiek ma się uczyć naszej dyscypliny). Wobec czego wprowadza się kilka "ulg regulaminowych"; część rozwiązań zaczerpnięto ze wzorów brytyjskich.
Zawodników kategorii ŻAK obowiązują wszystkie zasady regulaminowe.
"Ulgi" dla zawodników kategorii ŻAK10, ŻAK8 i ŻAK6:
 • Zawodnik zdublowany nie jest wykluczany i jeżeli przejedzie do końca wymaganą liczbę okrążeń, zostają mu przyznane punkty wg zajętego miejsca;
 • Zawodnik przekraczający krawężnik dwoma kołami nie jest wykluczany; jeśli na przekroczeniu krawężnika nie odniesie korzyści - wyścig toczy się dalej, jeśli odniesie, a nie przepuści zawodnika (zgodnie z ogólnymi, stosowanymi przez sędziów zasadami komend głosowych) - wyścig musi zostać przerwany i powtórzony w pełnej (sprzed spornej sytuacji) obsadzie.
 • Zawodnik nie ma obowiązku używania w pełni regulaminowego roweru (czyt. może jeździć na swoim - dowolnym). Należy jedynie zwrócić uwagę, by w trakcie wyścigu nie używali hamulców oraz nie zmieniali przełożeń.
 • Zawodnik nie może zostać wykluczony za poruszenie się na starcie - powtórka startu w pełnym składzie.
 •  Obowiązuje mniejsza liczba okrążeń: ŻAK10 i ŻAK8 - 3 okrążenia a ŻAK6 - 2 okrążenia.
 • W związku z tym, że przychodnie sportowe mogą "mieć problem" z wystawieniem zaświadczenia o zdolności (trwa sprawdzanie jak sprawa dokładnie wygląda), będzie konieczne oświadczenie rodziców/opiekunów zawodnika o starcie "młodego" na ich odpowiedzialność. Szczegóły na ten temat wkrótce.
Uzupełnienie ostatniego z ww. punktów regulaminowych
Jeżeli na zawodach nie są obecni rodzice/opiekunowie zawodnika, należy przedstawić oświadczenie rodziców/opiekunów o treści:
Dane własne, dziecka, miejsce i data - tradycyjnie jak we wszystkich dokumentach;
Oświadczam, że wyrażam zgodę na start mojego dziecka/podopiecznego* ... (imię i nazwisko dziecka) ... w zawodach speedrowerowych w dniu 10.09.2016 w Bydgoszczy.
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego* pozwala na udział w ww. zawodach.
Podpis rodzica/opiekunaZgłoszeń (imiennych!) do omawianych zawodów należy dokonywać do soboty 3.09.2016, do godz. 23:59 na adres bydgoszczbts@gmail.com.
Obok imienia i nazwiska zawodnika należy podać jego rocznik; jeżeli zawodnik ma wystartować w "wyższej kategorii", należy to zaznaczyć przy zgłoszeniu.